പിരിയുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട്… | Malayalam Status

Love failure malayalam quotes | sad love quotes malayalam

പിരിയുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ചുംബനം നൽകിവേണം പിരിയാൻ… ഓർമ്മകൾ വന്ന് ബഹളം കൂട്ടുമ്പോൾ ആ ചുംബനം കൊണ്ടെന്നെ ഉറക്കി കിടത്താനാണ്..!

Piriyumbol punchirichukond enikkoru chumbanam nalkivenam piriyan.. Ormmakal vann bahalam koottumbol aa chumbanam kondenne urakki kidathanan..! (Malayalam Status)

Trending