Love Quotes in Malayalam – 12

Love Quotes in Malayalam

പ്രിയപ്പെട്ടൊരാളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ആയിരിക്കുക എന്നതിലും പ്രിയപ്പെട്ടതായി മറ്റെന്തുണ്ട്..!

Priyapettoralude priyapettaval aayirikkuka ennathilum priyapettathayi mattenthund..!

Trending