പെട്ടന്ന് ദേഷ്യം വരും… | Malayalam Status

Bandhangal Malayalam quotes

പെട്ടന്ന് ദേഷ്യം വരും ല്ലെ.? ഉം.. എല്ലാരോടുമില്ല.! പിന്നെ.? സ്വന്തമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരോട് മാത്രം..!

Pettann deshyam varum lle? Um..ellavarodumilla..! Pinne..? Swanthamenn urappullavarod mathram! (Malayalam Status)

Trending