Sad Quotes in Malayalam – 5

Sad Quotes in Malayalam

നമ്മൾ പറയുന്ന സത്യത്തേക്കാൾ ഈ ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന കള്ളത്തെയാണ്..

Nammal parayunna sathyathekkal ee lokam vishwasikkunnath nammale kurich mattoral parayunna kallatheyan..

Trending