ശ്വാസം നിലക്കുന്നത്….

Alone quotes in malayalam

ശ്വാസം നിലക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മരണം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിച്ചാവുന്നതും, വെളിച്ചതിൽ ഇരുട്ടിലാവുന്നതും, ഒരു തരം മരണം തന്നെയാണ്..!

Swasam nilakkunnath mathramalla maranam, alkuttathil thanichavunnathum, velichathil eruttilavunnathum, oru tharam maranam thanneyan..!

Trending